CHALLENGE DE MINETTSDAPP 2015
Esch-Rochade-Reine  14.06.2015
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO S R V MP BP Buch
1 BIE 2153 7 0 0 14.0 23.0 57.0
2 LUX 1977 5 1 1 11.0 20.0 57.0
3 ECH 1927 4 1 2 9.0 17.5 58.0
4 SCH 1 1945 4 1 2 9.0 16.5 58.0
5 BON 2016 3 2 2 8.0 15.0 60.0
6 DIF 1982 3 1 3 7.0 16.5 51.0
7 BET 1603 3 1 3 7.0 13.5 51.0
8 MIX 2 1495 3 1 3 7.0 13.0 42.0
9 MIX 1 1711 3 0 4 6.0 16.0 49.0
10 SCH 2 1685 1 4 2 6.0 13.0 44.0
11 ERR 3 1406 2 2 3 6.0 12.0 37.0
12 ERR 1 1300 2 0 5 4.0 11.0 41.0
13 ERR 2 1300 1 2 4 4.0 9.0 46.0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
MNr Mannschaft ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MP BP Rang
1 BIE 2153 ** 3 3 3 3   4         14.0 23.0 1
1 Daubenfeld Gilles 2206 ** 0 1 ½ 1 0 ½ 1 4.0 31.0 5
2 Jeitz Christian 2237 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 6.5 27.5 1
3 Hoegener Claude 2094 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 26.0 1
4 Jeitz Olivier 2016 ** 1 0 ½ 1 1 1 1 5.5 27.5 3
2 BON 2016 1 ** 2 ½   3 2   4       8.0 15.0 5
6 Stanic Zoran 2197 1 ** 1 1 ½ ½ 1 1 6.0 25.5 2
7 Stern Geoffrey 2003 0 ** ½ ½ 0 1 0 1 3.0 31.5 9
8 Vijups Dans 1849 0 ** 1 0 0 ½ 0 1 2.5 32.0 10
9 Muizniece Liena 0 ** 0 ½ 0 1 + + 3.5 31.5 7
3 DIF 1982 1 **     1 3   2   4     7.0 16.5 6
10 Sorensen Ivan 2123 0 0 ** 0 0 0 1 2.0 29.0 11
11 Goerens Paul 1986 0 ½ ** ½ 1 1 1 5.0 24.0 3
12 Wietor Henri 1767 0 0 ** 0 1 0 1 3.0 24.0 8
13 Stull Norbert 2050 1 1 ** ½ 1 1 1 6.5 19.0 1
4 LUX 1977 1 2   ** 3     3     4 11.0 20.0 2
14 Favier Alain 2072 ½ 0 ** 1 0 1 0 1 3.5 30.5 8
15 Sailer Douglas 2095 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 5.0 25.0 2
16 Hoffmann Roger 2071 0 1 ** 1 1 ½ 1 1 5.5 25.5 3
17 Smailovic Nermin 1668 ½ ½ ** 1 1 1 + 1 6.0 23.5 2
5 SCH 1 1945 ½   ½ ** 2   3     4 3   9.0 16.5 4
18 Mertens Marc 2178 0 ½ 0 ** ½ 1 1 1 4.0 27.5 6
19 Ghavami Seyed-Reza 1954 ½ 1 ½ ** ½ 1 1 0 4.5 28.0 4
20 Birtz Claude 1815 0 1 0 ** 0 0 1 1 3.0 31.0 7
21 SchullerJean-Claude 1831 0 1 0 ** 1 + 1 1 5.0 25.0 4
6 ECH 1927 1   3 1 2 **   4     4   9.0 17.5 3
22 Philipowski Robert 2299 1 1 1 ½ ** 1 1 1 6.5 24.5 1
23 Oberweis Paul 1998 0 ½ 0 ½ ** ½ 1 1 3.5 30.5 7
24 Densing Gerd 1873 0 1 0 1 ** 1 1 1 5.0 27.5 4
25 Manzoni Daniel 1537 0 ½ 0 0 ** 0 1 1 2.5 31.0 11
7 MIX 1 1711 ½ 1 1     **     4     4 6.0 16.0 9
26 Kalmes René 2033 ½ ½ 1 0 ** 1 1 5.0 25.0 3
27 Condurache Costel 1613 0 0 0 ½ ** 1 1 3.5 23.0 8
28 Lorentz Jaques 1716 0 ½ 0 0 ** 1 1 3.5 22.5 6
29 Haillu Daniel 1481 0 0 0 1 ** + 1 4.0 23.0 5
8 SCH 2 1685   2     1     ** 1 2 2 3 2 6.0 13.0 10
30 Adami Eric 1651 0 0 ** 0 ½ 1 1 0 2.5 25.0 10
31 Kohnen Marc 1707 1 0 ** 0 0 0 1 1 3.0 22.0 11
32 Kayser Pierrot 1696 1 1 ** 1 1 1 1 1 7.0 17.5 2
51 forfait - - ** - = - - - 0.5 17.5 13
9 BET 1603 0   2 ½   0   3 **       4 7.0 13.5 7
33 Ludewig Robert 1867 0 1 0 0 1 ** 1 4.0 20.5 7
34 Brosius René 1803 0 0 0 0 1 ** 1 3.0 24.0 10
35 Hirsch Hugo 1414 0 1 ½ 0 0 ** 1 3.5 29.5 5
36 Reisdorf Jean-Pierre 1328 0 0 0 0 + ** 1 3.0 26.0 9
10 MIX 2 1495   0   1     0 2   ** 3 3   7.0 13.0 8
37 Rastoder Selim 1760 0 1 0 ½ ** 1 1 4.5 22.5 4
38 Mouzoun Abdelkader 1495 0 0 0 1 ** 1 1 4.0 22.0 5
39 Gerardy Pierre 1231 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 23.0 9
52 forfait - - - = ** - - 1.5 18.0 12
11 ERR 3 1406     0   0     2   1 ** 3 2 6.0 12.0 11
40 Kessler Lucien 1451 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 17.0 9
41 Mouthuy Jacky-Long 1502 0 0 1 0 ** 1 1 4.0 20.5 6
42 Mouthuy Stéphane 1370 0 0 0 0 ** 1 0 2.0 20.0 12
43 Eduardo dos Santo 1300 0 0 + + ** 0 0 3.0 23.0 10
12 ERR 1 1300         1 0   1   1 1 ** 3 4.0 11.0 12
44 Kesselhut Simon 1300 0 0 0 0 0 ** 1 2.0 22.5 12
45 Altwies François 1300 1 0 0 0 0 ** 1 3.0 20.0 12
46 Monteiro Alexandr 1300 0 0 0 0 0 ** 1 2.0 22.0 11
47 Porkanen Allan 1300 0 0 + + 1 ** 0 4.0 17.5 6
13 ERR 2 1300       0     0 2 0   2 1 ** 4.0 9.0 13
48 Becker Ben 1300 0 0 1 0 0 0 ** 1.0 24.0 13
49 Mailos Alexandre 1300 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 25.5 14
50 Mailos Nicolas 1300 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 27.5 13
53 Mailos Marcelo 1300 0 0 + 0 1 1 ** 3.0 23.0 8